Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (Жалпы бөлім) | МООК КазНУ им.аль-Фараби
Skip to main content

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (Жалпы бөлім)


kaznu
Enrollment is Closed

Курс туралы

Курс Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасын, оны қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелерін зерделейді.
Курстың артықшылықтары мен ерекшеліктері:
– Курстың негізгі мақсаты - оқыту, жалпы теория, қолданыстағы заңнама, құқық пен құқық қолдану практикасын ресми түсіндіру тұрғысынан Қазақстан Республикасының қазіргі қылмыстық процесі туралы жалпы түсінік беру, азаматтарды, қоғамды және мемлекетті қылмыстық құқық бұзушылықтардан қорғауды жүзеге асыру үшін оларды қолдану дағдыларын, сондай-ақ сот, анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура органдарында қылмыстық процесті жүргізу дағдыларын қалыптастыру.
– Осы ЖАОК-ны әзірлеу пәндік саладағы білімдерімен бөлісіп, ЖОО-ның кәсіби деңгейін, қылмыстық құқық бұзушылықтардың жолын кесу, оларды бейтараптықпен, тез және толық ашу, тергеп-тексеру, оларды жасаған адамдарды әшкерелеу және қылмыстық жауаптылыққа тарту, әдiл сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолдану процесінде қылмыстық процесті жүзеге асыратын органдармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру дағдыларын көрсете отырып, ЖОО брендін ілгерілетуге ықпал ететін болады;
– Осы ЖАОК-ны әзірлеу, студенттерге өздерінің көшбасшылық дағдыларын көрсетуге мүмкіндік беретін курстың оқу қоғамдастығында қарым-қатынас ұйымдастыра отырып, оқуға қабілетті ғана емес, сонымен қатар бастамашыл студенттерді, қызықты идеяларды іріктеуге мүмкіндік береді. Бұл курсқа біздің университетке ауысқысы келетін басқа жоғары оқу орындарының студенттері қызығушылық танытуы мүмкін. Ал болашақта курс магистратура мен докторантураға барынша дайындалған үміткерлерді тарта алады.
– Курс әрдайым жаңартылып, инновациялық педагогиканың талаптарын ескере отырып, оқу мазмұнын беру тәсілдерін өзгертуге және ең тиімдісін қабылдауға тырысады. Бұл курс басқа ЖОО оқытушыларының, құқық қорғау органдарының жас қызметкерлерінің біліктілігін арттыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Курстың құрылымы

I модуль. Қылмыстық-процестік құқықтың негізгі ережелері.
II модуль. Қылмыстық процесс қатысушылары.
III модуль. Қылмыстық процеске қатысу мүмкіндігін болғызбайтын мән-жайлар. Өтінішхаттар.
IV модуль. Қылмыстық процестегі дәлелдемелер және дәлелдеу.
V модуль. Қылмыстық-процестік мәжбүрлеу шаралары.
IV модуль. Қылмыстық процестегі мүліктік мәселелер

Курстың академиялық презентациясы

Курстың мақсаты

Мақсат – тыңдаушыларды Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасымен таныстыру, оны қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелерін шешу, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстардың әртүрлі нұсқаларын әзірлеу, сондай-ақ сот, прокуратура, тергеу және анықтау органдарының, адвокат-қорғаушының құқық қолдану қызметінің, тәжірибесінің стандартты және стандартты емес жағдайларын талдау дағдыларын қалыптастыру.

Күтілетін оқу нәтижелері

1-ОН. Кәсіптік қызметте материалдық және қылмыстық-процестік құқықтың негізгі түсініктерін, қылмыстық-процестік қызметті реттеуші заң нормаларын дұрыс саралап, талдап, қолданады.
2-ОН. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді, жоғары қадағалауды, білікті заң көмегін көрсетуді, сот төрелігін жүргізуді реттеуші заң нормаларын қолданып, аталған салаларда кәсіби қызметті атқарады.
3-ОН. Қылмыстық процесте пайда болатын құқықтық қатынастарды, қылмыстық процеске қатысу мүмкіндігін болғызбайтын мән-жайларды, қарсылық білдіру, қылмыстық процеске қатысатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, дәлелдеу, мүліктік мәселелерін шешуге қатысты процестік әрекеттерді жүргізеді.
4-ОН. Қылмыстық іске қатысты фактілер мен мән-жайларды заңды түрде дұрыс саралап, айыптау актісін, прокурорлық қадағалау, прокурорлық әсер ету актілерін, сот отырысының хаттамасын, қылмыстық процесс барысында конституциялық құқықтарға қайшы әрекеттерге санкциялар, қаулы, жеке қаулы, өтінішхаттар, хаттамалар жасайды.
5-ОН. Қылмыстық-процестік құқық нормаларын және оларды қолдану практикасын жетілдіруге бағытталған ұсыныстар әзірлейді.

ОН-ге қол жеткізу индикаторлары

1.1 Қойылған міндетті шешу үшін материалдық және қылмыстық-процестік құқықтың негізгі түсініктерін айқындау.
1.2 Құқықтық норманың мағынасын түсіндіру.
1.3 Құқықтық нормаларды нақты жағдаймен салыстыра білу.
1.4 Құқықтық олқылықтарды анықтау, шешу.
2.1 Сотқа дейінгі тергеп-тексеру, жоғары қадағалау, білікті заң көмегін көрсету, сот төрелігін жүргізу барысында қолдануға жататын құқық нормаларын айқындау.
2.2 Сотқа дейінгі тергеп-тексеру, жоғары қадағалау, білікті заң көмегін көрсету, сот төрелігін жүргізу барысында қолдануға жататын құқық нормаларының олқылықтарын анықтау, шешу.
2.3 Сотқа дейінгі тергеп-тексеру, жоғары қадағалау, білікті заң көмегін көрсету, сот төрелігін жүргізу барысын реттеуші құқық нормаларын дұрыс қолдану.
3.1 Заңдық маңызы бар нақты деректер мен мән-жайларды анықтау.
3.2 Анықталған фактілер мен мән-жайларды жіктеу.
3.3 Анықталған фактілер мен мән-жайларға құқықтық баға беру.
3.4 Құқықтық баға негізінде кеңестер беру, процестік әрекеттер жасау.
4.1 Сотқа дейінгі тергеп-тексеру, жоғары қадағалау, білікті заң көмегін көрсету, сот төрелігін жүргізу барысында қолдануға жататын құқық нормаларын анықтау.
4.2 Процестік актілерді жасауға байланысты заң нормаларымен, әдістемелік нұсқаулықтармен танысып, құрастыру. 4.3 Айыптау, қорғау сөздерін жасауда сот шешендік өнерінің тәсілдерімен танысып, оларды қолдану.
5.1 Отандық және шетелдік қылмыстық-процестік құқық нормаларына сын көзбен баға беру.
5.2 Сот прецедентін жинастыру.
5.3 Қылмыстық-процестік құқық нормаларының практикада тиімді жүзеге асырылуының кепілдіктерін көрсету.

Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер:Мемлекет жəне құқық теориясы, Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім).
Постреквизиттер: Адвокатура және адвокаттық қызмет, Криминалистика; Сот сараптамасы; Сот дәлелдемелер теориясы.

Ақпараттық ресурстар

Ұсынылатын нормативтік құқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы: Республикалық референдумда 1995 жылы 30-тамызда қабылданды // https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_
2. “Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы 25.12.00 ж. ҚР конституциялық заңы //https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z000000132_
3. “Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралы 30.06.2017 ж. заңы https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1700000081
4. “Адвокаттық қызмет туралы Қазақстан Республикасының 5.07.2018 ж. Заңы // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000176
5. Құқық қорғау қызметi туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 380-IV Заңы. //https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000380
6. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексі 04.07.2014 // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231
Негізгі әдебиет:
1. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Общая. Книга 1. / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Берсугуровой Л.Ш., д.ю.н., проф. Джансараевой Р.Е. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 275 с.
2. Толеубекова Б.Х. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан: курс лекций учебник. Алматы: Zhetī zharghy, 2016. – 387с.
3. Когамов М.Ч. Комментарий к УПК РК. – Алматы: «Жеті Жарғы, 2015. – 352 с.
4. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Движение уголовного дела (Общая и Особенная части) / Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. Когамова М.Ч., к.ю.н, доц. Касимова А.А. – Алматы: Жеті Жарғы, 2013. – 1016 с.
5. Уголовный процесс: учебник / А.В.Смирнов, К.Б.Калиновский; под общ. ред. А.В.Смирнова. Вступит. статья В.Д.Зорькина. 8-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 784 с.
Қосымша әдебиет:
1. Оспанов С.Д. Уголовный процесс РК (Общая часть) //http://dot.kostacademy.kz/bible/files/787353515.pdf
2. Уголовно-процессуальное право. Видеолекции// https://www.youtube.com/watch?v=7mqXeMbDbg4
3. Единое окно доступа к иноформационным ресурсам // http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/683/44683/21461

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы

«Құқық» білім беру бағдарламасы; «Құқық қорғау қызметі» білім беру бағдарламасы

Курс авторлары

Course Staff Image #1

Мухамадиева Гүлжан Нүсіпжанқызы

Мухамадиева Гүлжан Нүсіпжанқызы заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор.
1998 жылы Қазақ мемлекеттік заң университетін, 1999 жылы КазГЮУ ректорының магистратурасын бітірген. 1999-2008 жж. аралығында Алматы қаласы ҚазМЗА қылмыстық процесс кафедрасының оқытушысы.
2009 жылы "12.00.09 – қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы; жедел-іздестіру қызметі" мамандығы бойынша заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. Диссертация тақырыбы: "Қылмыстық процестегі жеке тұлғаның қол сұғылмаушылық принципі". Бұл жұмыста адам мен мемлекеттің мүдделерін, әсіресе қылмыстық процесте айқын көрінетін адамның жеке басына қол сұғылмаушылық қағидатын іске асыру тұрғысынан теңдікке келтіру проблемалары өзекті болып табылады.
2012 жылдан бастап доцент м.а., 2017 жылдан бастап әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Заң факультетінің қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының доценті. Қазақ және орыс тілдерінде бакалавриаттың: "ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы", "ҚР адвокатурасы және адвокаттық қызметі", "Заңгердің кәсіби этикасы", "Сот дәлелдемелерінің теориясы", "Сот риторикасы", "Құқық қорғау органдары" және магистратураның: "ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау", "сот қызметін ұйымдастыру", "қылмыстық сот ісін жүргізуде азаматтардың құқықтарын қорғау мәселелері", "сот билігінің проблемалары", "қылмыстық іс жүргізу заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасы" сияқты міндетті және элективті пәндері бойынша сабақтар жүргізеді.
70-тен астам ғылыми жұмыстардың, соның ішінде оқу, оқу - әдістемелік құралдардың және әртүрлі ғылыми бағыттар бойынша үш монографияның авторы, олардың ішінде "Қылмыстық іс жүргізу ғылымының санаты ретінде адамның бостандығы мен қол сұғылмаушылық принципі құқығы"атты өте перспективалы мәселелерге арналған жұмыс бар. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда мақалалары, Web of Science деректер базасының бірінші квартильіне (Q1), Scopus деректер базасына кіретін Халықаралық ғылыми басылымдарда ғылыми еңбектері, CiteScore бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 25 жарияланған. Дәйексөз индексі-h2. ҚР-да өткізілетін республикалық және халықаралық конференциялар материалдарында, жақын және алыс шетелдердегі қылмыстық процесс теориясының түрлі мәселелері бойынша халықаралық конференциялар материалдарында да жарияланымдары бар.
Г. Н. Мухамадиеваның табысты жұмысы университеттің дамуына қосқан үлесі үшін "әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл" мерейтойлық медалімен (ректордың 2014 жылғы 12 мамырдағы №182 Бұйрығы), Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін ҚР Білім және ғылым министрінің алғысымен (2017 жылғы 15 желтоқсан) атап өтілді.